HR | EN
Hamburger
TVRTKE / MALE I SREDNJE TVRTKE / OBAVIJEST O PROMJENI UVJETA 

Obavijest o promjeni uvjeta 

Obavijest o promjeni Uvjeta opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije kućanstva (dalje u tekstu: UO) i pravo na raskid Ugovora o opskrbi električnom energijom

Zagreb, 6. listopada 2022.

Krajnji kupci kategorije kućanstvo (dalje u tekstu: kupci), koji su posebnim dopisom već bili obavješteni o sadržaju izmjena i dopuna UO te pravu na slobodan raskid sklopljenog Ugovora (bez otkaznog roka i bez ugovorne kazne), ovom obavijesti dodatno obavještavamo o sadržaju izmjena UO (s kojima su kupci već bili upoznati objavom UO s izmjenama i dopunama od 8. rujna 2022. na internetskoj stranici opskrbljivača) te o pravu da navedeni kupci mogu slobodno raskinuti sklopljen Ugovor o opskrbi električne energije na način i u roku navedenom u nastavku ove obavijesti.

Od 30. listopada 2022. u UO stupaju na snagu promjene navedene u nastavku:

U točkama 3.8 i 16.1, kojima se određuje rok za obavještavanje kupaca prije uvođenja izmjena UO-a i promjena cijena, uvodi se promjena roka s postojećih 45 dana (ranije 15 dana) na novi rok od 30 dana, u skladu s važećim energetskim propisima. Na temelju navedenog mijenja se druga rečenica u točki 3.8 tako da sada glasi: O promjeni cijene krajnji kupac bit će obaviješten na internetskoj stranici opskrbljivača, kao i na poleđini (privitku) Obračunskog računa odnosno mjesečnog računa, i to najkasnije 30 (trideset) dana prije stupanja na snagu novog Cjenika, uključujući i davanje obavijesti o pravu krajnjeg kupca na raskid ugovora, osim u slučaju snižavanja cijene. Također se mijenja prva rečenica u točki 16.1 tako da sada glasi: O promjeni ovih UO-a krajnji kupac bit će obaviješten na internetskoj stranici opskrbljivača, kao i na poleđini (privitku) računa, i to najkasnije 30 (trideset) dana prije stupanja na snagu novih UO-a, uključujući i davanje obavijesti o pravu krajnjeg kupca na raskid ugovora, osim u slučaju davanja krajnjem kupcu povoljnijih uvjeta opskrbe.
U poglavlju UO-a o ovlaštenju i obavještavanju, mijenja se prva rečenice u točki 12.2 koja sada glasi: Svu poštu (račune, opomene, obavijesti o promjeni cijene električne energije/promjeni UO, druge dokumente vezane uz izvršenje UGOVORA, odgovore na reklamacije, obavijesti za potrebe neposrednog marketinga - direktni marketing i marketinške odnosno tržišne analize, otkaz odnosno raskid UGOVORA) opskrbljivač će po vlastitom izboru slati krajnjem kupcu redovitom poštom, osim kada je u UGOVORU ili ovim UO naznačeno da se pošta dostavlja preporučenom pošiljkom, na adresu navedenu u UGOVORU (to jest na adresu koja je u UGOVORU navedena pri obilježju kupca kao ugovorne stranke), ili elektroničkim putem, odnosno putem e-pošte na e-mail adresu navedenu u UGOVORU kada je krajnji kupac označen kao ugovorni kontakt ili na e-mail adresu koju je krajnji kupac naknadno priopćio/potvrdio opskrbljivaču kao ugovorni kontakt.
U poglavlju UO-a o trajanju i prestanku UGOVORA, mijenja se broj točke 14.3 u broj 14.3.a. Iza točke 14.3.a dodaje se nova točka 14.3.b koja sada glasi: Opskrbljivač može bilo kada redovito otkazati UGOVOR bez navođenja razloga s otkaznim rokom koji ne smije biti kraći od 30 dana. U ovom slučaju UGOVOR prestaje s danom navedenim u obavijesti o otkazu.
Zbog navedenih promjena UO, koje su posljedica usklađivanja s važećim regionalnim propisima i promjenama u načinu poslovanja opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o., kupci imaju pravo pisanim putem odustati od sklopljenog/sklopljenih Ugovora o opskrbi električnom energijom u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana stupanja na snagu izmijenjenih UO-a, bez otkaznog roka i bez ugovorne kazne. Pisani raskid može se poslati na e-adresu (jeftinastruja@gen-i.hr ) / poštansku adresu opskrbljivača (GEN-I Hrvatska d.o.o. Radnička cesta 54, 10000 Zagreb). U slučaju raskida, kupac mora što prije provesti postupak promjene opskrbljivača, pri čemu opskrbljivač GEN-I Hrvatska d.o.o. ne regulira promjenu. Ako opskrbljivač ne dobije pisanu izjavu o otkazu u roku iz ove točke, smatra se da je kupac suglasan s promjenom UO.

Kupci informirani su o izmjenama UO te o pravu na odustajanje od ugovora o opskrbi električne energije izravno putem posebnog dopisa, koji se smatra dodatkom ugovoru i pravno je obvezujući.

UO s promjenama su objavljeni na našoj internetskoj stranici i dostupni su ovdje.

GEN-I Hrvatska d.o.o.

Scroll