6. srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije

Družba GEN-I je v Krškem organizirala zdaj že tradicionalno 6. srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije, ki se ga je udeležilo več kot 100 proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje toplote ter električne energije. Prisluhnili so aktualnim trendom za leto 2016 in se seznanili z inovativnimi storitvami na področju obnovljivih virov energije.

Martin Novšak, MBA, namestnik predsednik uprave družbe GEN-I, je v uvodnem nagovoru predstavil poslovne rezultate družbe GEN-I in načrte skupine GEN ter izpostavil, da bodo zaostrene tržne razmere v letošnjem in prihajajočih letih podobno kot za druge energetske družbe tudi za Skupino GEN velik izziv, zato se bo pozornost usmerjalo v proaktivne ukrepe in prilagajanje razmeram na trgu. Predsednik uprave GEN-I, dr. Robert Golob je predstavil nov pilotni projekt samooskrbe gospodinjstev z električno energijo iz sončnih elektrarn, v sklopu katerega bo družba GEN-I do 200 gospodinjstvom, ki se bodo odločila za izvedbo investicije v lastno sončno elektrarno po principu neto meritev, poleg pomoči pri izgradnji omogočila tudi nepovratne subvencije v višini 350 EUR/kW vgrajene deklarirane moči elektrarne. Ob tem je dr. Golob poudaril: »V projekt smo vključili slovensko znanje in združili najprodornejša slovenska podjetja na področju izgradnje sončnih elektrarn.«

Dr. Dejan Paravan, izvršni direktor prodaje družbe GEN-I, je spregovoril o odkupnih cenah električne energije in priporočilih za leto 2016 ter izpostavil, da se trend padajočih odkupnih cen na trgu električne energije iz obnovljivih virov nadaljuje kot posledica padca cen vseh energentov v zadnjem letu (nafta, premog, zemeljski plin), vendar pa je padec odkupnih cen električne energije v naši regiji manjši od padca cen v srednji Evropi, predvsem Nemčiji, kar pomeni, da se je razlika v ceni med regijama še dodatno povečala.

Dr. Paravan je za konec predstavil še eno letošnjo novost družbe GEN-I s področja prilagodljivosti odjema električne energije: »GEN-I razvija inovativne produkte, ki odjemalcem in manjšim proizvajalcem omogočajo dodaten, pogosto spregledan, vir prihodkov na račun prilagodljivosti odjema ali proizvodnje. Nove napredne storitve že aktivno tržimo na avstrijskem trgu tercialne regulacije, v letu 2016 pa bomo to začeli izvajati tudi v Sloveniji.«

Kakšne so značilnosti slovenskega trga terciarne regulacije iz tehničnega, razvojnega in ekonomskega vidika pa je pojasnil dr. Matjaž Dolinar, izvedenec za obratovanje v družbi ELES. Kot nov potencial zagotavljanja terciarne rezerve je predstavil regulacijo bremen in razpršene proizvodnje. Predstavitev je zaključil z opisom ureditev trga v Republiki Sloveniji s poudarkom na tehnično-ekonomskih možnostih, ki odjemalcem in malim proizvajalcem omogočajo novo tržno priložnost za generiranje dodatnih prihodkov.

Na letošnjem srečanju so udeleženci lahko prisluhnili tudi zelo aktualnemu predavanju Alenke Domjan, vodje sektorja za nadzor tržnih dejavnosti Agencije za energijo, o spremenjenem načinu dodeljevanja državnih podpor novim investicijam v proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE, za katere Vlada RS zagotavlja dodatnih 10 mio EUR. Kot je pojasnila ga. Domjan: »Energetski zakon (EZ-1), uveljavljen v lanskem letu, ohranja podpore proizvajalcem za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, če stroški proizvodnje presegajo tržne prihodke. Spreminja pa se način dodeljevanja teh podpor. Po novem se bo v podporno shemo možno uvrstiti le s projekti tistih proizvodnih naprav, ki bodo predhodno izbrani v konkurenčnem postopku javnega poziva Agencije za energijo. Po uspešnem izboru projekta, ki bo vrednoten po dejanski investicijski vrednosti, bo imel investitor za realizacijo projekta in pridobitev deklaracije na razpolago tri leta. Če investitor deklaracije ne bo pridobil v navedenem roku, upravičenja do podpore ne bo mogel uveljavljati.«  

V omizju so pri predstavitvi projekta sončnih elektrarn sodelovali predstavniki partnerskih podjetij: Dag Kralj, MBA, član uprave podjetja Bisol (v projekt so vključeni s solarnimi paneli), Robert Žerjal, izvršni direktor strateškega razvoja skupine MAHLE Letrika (v projekt so vključeni z mikroinverterji), in mag. Robert Otorepec, direktor podjetja Sol Navitas (v projekt so vključeni s podkonstrukcijami in inštalacijami).

Aktualne novice