GEN-I, d.o.o. uspešno izdal 12-mesečne komercialne zapise

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba GEN-I, d.o.o. objavlja naslednje sporočilo:

Družba GEN-I, d.o.o. objavlja informacijo, da je uspešno zaključila prodajo instrumentov denarnega trga − 12-mesečni komercialni zapisi, z oznako GEN02, v skupni nominalni vrednosti 35 milijonov EUR. Obrestna mera izdanega komercialnega zapisa GEN02 znaša 3,8 % letno in je za 0,5 odstotne točke nižja od lanskoletne izdaje GEN01.

Namen izdaje komercialnih zapisov je tekoče kratkoročno financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev baze kratkoročnih dolžniških investitorjev.

Izdaja komercialnih zapisov je bila s strani investitorjev odlično sprejeta, saj je družba s strani zainteresiranih vlagateljev prejela zavezujoče ponudbe v vrednosti več kot 50 milijonov EUR. Zaradi občutno prevelikega zanimanja glede na prvotno planiran obseg izdaje in konkurenčnih pogojev izdaje se je družba GEN-I, d.o.o. odločila povečati obseg zadolževanja za 5 mio EUR, na končnih 35 mio EUR.

Celotna izdaja obsega 35.000 apoenov po 1.000 evrov, ki jih je vplačalo 53 investitorjev. Komercialni zapisi bodo izdani v centralnem registru KDD – Centralni Klirinški Depotni Družbi z oznako GEN02 in ISIN SI0032500785 ter bodo prosto prenosljivi. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic − Instrumenti denarnega trga − Komercialni zapisi.

Komercialni zapis je diskontni vrednostni papir, kar pomeni, da so obresti obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Obresti se izračunajo z uporabo navadnega obrestnega obračuna in dekurzivnega načina obrestovanja, pri čemer se upošteva dejansko število dni do dospelosti in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne dne 10. 2. 2014 in konča na dan dospelosti komercialnega zapisa dne 09. 2. 2015. Skladno z navedenim ni izplačila obresti; obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 09. 2. 2015 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa.

Komercialni zapisi so bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, kakor jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

NLB d.d. je za izdajatelja opravljala vse storitve in aktivnosti organizacije in izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD ter uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.

Datum: 10. 2. 2014

Predstavitveni dokument ob uvrstitvi GEN02 na organiziran trg

 

Aktualne novice