GEN-I na 9. srečanju partnerjev o aktualnih trendih na trgu energentov

Družba GEN-I je v poslovnih prostorih v Krškem organizirala 9. srečanje partnerjev GEN-I, ki se ga je udeležilo 50 partnerjev. Tu so predstavniki skupine GEN-I in skupine GEN predstavili uspešne poslovne rezultate ter podali izhodišča za nadaljnje delo, ki bodo tako njim kot njihovim partnerjem omogočila doseganje zastavljenih ciljev v prihodnosti.

Srečanje je otvoril Martin Novšak, MBA, generalni direktor družbe GEN energija in namestnik predsednika uprave družbe GEN-I, ki je udeležence seznanil s poslovnimi uspehi skupine in družbe  GEN v letu 2015: »Skupina GEN je leto 2015 zaključila uspešno, s 15,3 mio EUR čistega dobička. To je sicer manj kot v letu 2014, vendar je ob upoštevanju nizkih prodajnih cen električne energije na trgu, podpovprečne hidrologije, še posebej v primerjavi z rekordnim letom 2014, in remonta v NEK, rezultat zelo dober. Največjemu izzivu – izrazitemu padanju cen električne energije na evropskih borzah – smo se v družbi in skupini GEN prilagodili z racionalizacijo in optimizacijo svojega poslovanja. Poslovni rezultati družbe GEN energija in skupine GEN tako kljub zahtevnim tržnim in proizvodnim razmeram potrjujejo, da smo tveganja obratovanja in poslovanja dobro obvladovali, za naše nadaljnje poslovanje pa je pomemben mejnik tudi podaljšanje obratovanja NEK do leta 2043.«

Dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I, je dejal: »Poslovno leto 2015 je bilo za GEN-I zelo pomembno z več vidikov: za nami je uspešen začetek postopkov za združitev z družbo Elektro Energija, poleg tega smo v 2015 dosegli odlične poslovne rezultate z 1,7 milijarde EUR prihodkov in 39,7 TWh prodane energije na 22 evropskih trgih. Obeležili smo tudi 10. obletnico uspešnega razvoja in poslovanja GEN-I, ki se že vse od ustanovitve uvršča med najhitreje rastoča evropska energetska podjetja.«

Osrednji del srečanja je bil posvečen pregledu aktualnih cenovnih trendov na trgu energentov. »Padajoči trend  cen se je kljub že tako nizkim absolutnim cenam električne energije in zemeljskega plina v zadnjem letu nadaljeval, nižanje cen pa je še dodatno pospešil padec cen nafte zaradi presežnih količin na ponudbeni strani,« je dejal dr. Dejan Paravan, izvršni direktor za prodajo v družbi GEN-I, in dodal: »Če k temu prištejemo še nove investicije v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter upadanje odjema v EU kljub pozitivni gospodarski rasti, je padec cen tudi v prihodnje električne energije neizbežen.« Prisotnim je nato predstavil priporočila nakupnih strategij, kako izkoristiti padanje cen in se obenem zavarovati pred nenadnim porastom.

Dr. Borut Kozan, specialist za upravljanje portfelja prodaje na drobno družbe GEN-I, je predstavil dogajanja na trgu nafte. »Turbulentno dogajanje na področju energentov je v veliki meri povzročila nafta, ki je v zadnjem letu izgubila več kot polovico vrednosti. Poznavanje vzrokov za trenutno stanje ključnega energenta nam pomaga predvideti dogajanje ter trende na ostalih energentih v bližnji prihodnosti.«

In ker pretekle izkušnje kažejo, da stranke dosegajo veliko večje prihranke z izbiro pravih modelov in storitev kot preko pogajanj z različnimi dobavitelji, je Andrej Dernikovič, višji skrbnik ključnih strank družbe GEN-I,  v nadaljevanju predstavil še nove produkte in storitve v portfelju GEN-I, ki so enostavnejši, fleksibilnejši in imajo povečano varnost proti neljubim dogodkom (npr. dvig cen) na borzah, strankam pa omogočajo pravočasno prepoznavanje in izkoriščanje tržnih potencialov, s tem pa možnost dodatnih zaslužkov oz. dodatnega zniževanja cen energentov.

Sicer pa je GEN-I od januarja 2016 tudi partner evropskega projekta FutureFlow, ki bo povezal štiri sistemske operaterje iz osrednje in južne Evrope, ki se dnevno soočajo z vse večjimi izzivi zagotavljanja varnosti energetskega sistema. Na projektu, ki ga je odobrila Evropska komisija v okviru pobude Obzorje 2020, GEN-I sodeluje pri raziskavah in razvoju smernic za udeležbo poslovnih in industrijskih odjemalcev ter razpršenih virov pri analizi čezmejnih potencialov za izravnavo odjema in pri potrditvi prototipa platforme, razvite v okviru projekta.

Vlogo družbe GEN-I v projektu FutureFlow kot tudi konkretne rešitve in priložnosti za odjemalce na trgu sistemskih storitev je predstavil Tomaž Oštir, vodja službe za razvoj poslovanja družbe GEN-I: »Spremenjene razmere na trgih električne energije in razvoj pametnih omrežij omogočajo vse bolj aktivno participacijo odjemalcev na trgih električne energije. Nekoč pasivni porabniki elektrike postajajo aktivni člani bilančnih skupin in t.i. agregatorjev.  Porabniki, ki imajo pri sebi ne-uporabljene ali neizkoriščene generatorje ali pa lahko spreminjajo svojo porabo, bodo na trgih prihodnosti s svojim prilagajanjem odjema lahko izkoristili priložnosti za dodatne zaslužke.« GEN-I, ki je aktivni udeleženec trga sistemskih storitev v Avstriji od sredine leta 2015, na tem področju že niza uspehe: »V tem času smo uspešno izvedli preko 250 aktivacij za namen dobave terciarne sistemske rezerve, z udeležbo v EU projektu FutureFlow pa nameravamo ta potencial razširiti še na sosednje trge kot tudi ponuditi možnost udeležbe slovenskih podjetij na trgih Avstrije, Madžarske in Romunije,« dodaja Tomaž Oštir.

Sicer pa so prav fleksibilnost, učinkovitost, inovativnost in pogled, usmerjen v prihodnost, tudi glavne odlike družbe GEN-I in prava kombinacija za izzive, ki jih prinašajo vedno spreminjajoče se tržne razmere. V leto 2016 in dalje zato koraka kot še močnejši in odzivnejši partner za poslovne in gospodinjske odjemalce.

Slika 1: Martin Novšak, MBA, in dr. Robert Golob

Slika 2: (z leve) dr. Dejan Paravan, Martin Novšak, MBA, in dr. Borut Kozan

Slika 3: dr. Dejan Paravan

Slika 4: Tomaž Oštir

Slika 5: Andrej Dernikovič

Aktualne novice