Projekt FutureFlow je usmerjen v odjemalce kot skrbnike energetskih sistemov

Evropski projekt FutureFlow iz programa Obzorje 2020, ki ga koordinira družba ELES, pri njem pa iz Slovenije sodelujejo še inštitut EIMV, Elektro energija in GEN-I, je v polnem zagonu. Za dvanajstimi projektnimi partnerji iz osmih držav je tretjina projekta, v katerem se soočamo z izzivi sodobnega elektroenergetskega sistema, kjer odjemalci, opremljeni s sodobnimi napravami, niso več le navadni odjemalci, temveč lahko električno energijo tudi proizvajajo. Njihov potencial je, da postanejo aktivni deležniki na področju zagotavljanja zanesljivosti delovanja elektroenergetskih sistemov – kot varuhi elektroenergetskega sistema, ki sistemskim operaterjem nudijo najbolj zahtevne storitve obratovanja.

Izvedena analiza kaže nizko raven prisotnosti obnovljivih virov energije (OVE) na izravnalnih trgih, kar je posledica negotove narave teh virov v kombinaciji s precej kompleksnimi tehničnimi značilnostmi produktov trgovanja na teh trgih. Po drugi strani raziskave na terenu odražajo precejšen potencial prilagodljivega odjema (angl. Demand Response – DR) in razpršene proizvodnje (angl. Distributed Generation – DG), ki se kaže v širokem spektru naprav in procesov v industriji, terciarnem in gospodinjskem sektorju. V Avstriji, na Madžarskem, v Romuniji in Sloveniji smo skupaj identificirali za 318 MW t.i. fleksibilnega potenciala iz omenjenih virov DR & DG.

Z namenom hitrejše integracije odjemalcev in razpršene proizvodnje na trge sistemskih storitev, smo v projektu FutureFlow zasnovali dve prototipni platformi:

  • Prototipna platforma za agregacijo odjema in razpršene proizvodnje: s pomočjo izvedene prototipne rešitve z naprednimi algoritmi agregiranja ter napovedovanja proizvodnje obnovljivih virov, bodo ponudniki fleksibilnih storitev zmožni nudenja ustreznih produktov na izravnalnih trgih. Prodajalci električne energije na drobno bodo nastopali v vlogi agregatorjev in kot taki združevali posamezne manjše vire v ustrezne produkte.
  • Prototipna platforma za regionalno izravnavo in redispatching: glavna komponenta prototipne platforme za regionalno izravnavo je t.i. funkcija skupne aktivacije angl. Common Activation Function), ki omogoča ekonomsko rangiranje ponudb iz več držav ob upoštevanju prostih zmogljivosti za čezmejno trgovanje. Funkcija skupna aktivacije je implementirana kot rešitev v oblaku v sklopu prototipne platforme za regionalno izravnavo in redispatching. Omenjena platforma je odlična osnova za razvoj in raziskave, ob istočasnem vključevanju obnovljivih virov v sistemske storitve ter kasneje hitro implementacijo v vsakodnevno obratovanje.

V projektu FutureFlow bomo v praksi testirali različne tipe odjemalcev in razpršene proizvodnje. To pomeni, da bodo na podlagi dejanskih potreb elektroenergetskih sistemov Avstrije, Madžarske, Romunije in Slovenije, odjemalci in obnovljivi viri v teh državah v realnem času na vsake 2 sekundne prejemali regulacijske zahteve in bodo svojo porabo ali proizvodnjo prilagajali zahtevani vrednosti. S tem bodo prispevali svoj delež k fundamentalnemu delovanju elektroenergetskih sistemov, to je ohranjanju ravnovesja med proizvedeno in porabljeno električno energijo.

Za sistemske operaterje sta varnost in zanesljivost delovanja elektroenergetskih sistemov na prvem mestu, zato smo v sklopu projekta zasnovali napredno paralelno pilotno okolje, s čimer se izognemo posegom v »žive« sistemske regulatorje frekvence. Pilotno testno okolje je fizično locirano pri sistemskih operaterjih in komunicira z regionalno prototipno platformo za izravnavo. Na ta način bomo v praksi omogočili izvedbo velikega števila testov prilagajanja odjema in razpršene proizvodnje na podlagi dejanskih potreb EES.

Poudariti je potrebno, da odjemalci in proizvajalci vključeni v FutureFlow, niso zainteresirani le za sodelovanje v sklopu projekta, temveč predvsem za njihovo aktivno udeležbo na trgih sistemskih storitev po zaključku projekta. V končni fazi bo njihovo udejstvovanje na teh trgih odvisno od tehničnih zmogljivosti njihovih enot pri zagotavljanju teh flexibilnih storitev ter od cen električne energije.

 

Aktualne novice