Javni razpis URE-GEN-I-2014-1

Družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. je, kot velik zavezanec za pripravo programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih, tudi v letu 2014 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratne finančnih spodbud za projekte, katerih cilj je povečanje učinkovite rabo energije.

Družba Gen-I objavlja prvi letošnji razpis, ki je namenjen sofinanciranju izvedbe razširjenih energetskih pregledov in izvedbi programov informiranja in ozaveščanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virov energije. Naziv razpisa je URE-GEN-I-2014-1. Predmet javnega razpisa so spodbude za izvedbo v razpisu določenih ukrepov, ki skladno s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, zagotavljajo prihranke končne energije na območju Republike Slovenije.

Glavne značilnosti razpisa:                  

 

           

Izdajatelj:                   

           
           

Gen-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

           
           

Datum objave:

           
           

7. 2. 2014

           
           

Datum zaključka:

           
           

7. 3. 2014 oziroma do porabe sredstev

           
           

Višina sredstev:

           
           

50.000,00 EUR

           
           

Kontaktna oseba:

           
           

Rado Kotar – rado.kotar@gen-i.si

           
           

Predmet razpisa:

           
           
                   
  1. Izvedba razširjenega energetskega pregleda podjetja / objekta;
  2.                
  3. Izvedba programov informiranja in ozaveščanja;
  4.            
           
           

Višina spodbude:

           
           
                   
  • 50% ne glede na velikost podjetja, vendar največ 15 €/MWh letnega prihranka energije. Maksimalna višine spodbude znaša 10.000,00 €
  •            
           
           

Upravičeni stroški:

           
           

Upravičeni stroški so določeni skladno z razpisno dokumentacijo

           
           

Merila za izbor:

           
           

Vrstni red vložitve popolnih vlog

           
           

Pogoji za kandidiranje:

           
           

Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti  največ eno nepovratno finančno spodbudo.

           

Operacija in izpolnjevanje pogojev za pridobitev sredstev morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

           
           

Odpiranje vlog:

           
           

Podrobna dinamika odpiranja vlog je določena v razpisni dokumentaciji

           

        - Prvo odpiranje vlog bo 14. 2. 2014

           

        - Zadnje odpiranje vlog bo 7. 3. 2014

           
           

Razpisna dokumentacija:

           
           

Razpisna dokumentacija

           

Odgovori na prejeta vprašanja na razpis

Pregled odgovorov na prejeta vprašanja 13.2.2014