Javni razpis URE-GEN-I-2014-2

JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2014-2 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. kot velik zavezanec za pripravo programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih v letu 2014 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratne finančnih spodbud za projekte, katerih cilj je povečanje učinkovite rabe energije.

Družba GEN-I objavlja že letošnji drugi razpis, ki je namenjen sofinanciranju izvedbe investicij, katerih namen je povečanje učinkovite rabe energije. Naziv razpisa je URE-GEN-I-2014-2. Predmet javnega razpisa so spodbude za izvedbo v razpisu določenih ukrepov, ki skladno s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih zagotavljajo prihranke končne energije na območju Republike Slovenije.

Glavne značilnosti razpisa:                                            

           

Izdajatelj:                   

           
           

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

           
           

Datum objave:

           
           

7. 3. 2014

           
           

Začetek zbiranja vlog:

           
           

od vključno 14. 3. 2014 dalje

           
           

Datum zaključka:

           
           

do porabe sredstev, najkasneje pa vključno 16. 5. 2014

           
           

Višina sredstev:

           
           

1.200.000,00 EUR

           
           

Kontaktna oseba:

           
           

Rado Kotar – rado.kotar@gen-i.si

           
           

Predmet razpisa:

           
           
                 
 1. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
 2.                
 3. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;
 4.                
 5. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
 6.                
 7. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
 8.                
 9. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
 10.                
 11. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
 12.                
 13. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
 14.                
 15. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
 16.            
           
           

Višina spodbude:

           
           
                 
 • 30% 40% oz. 50%, glede na velikost podjetja,
 •                
 • maksimalno 94,00 €/MWh doseženega letnega prihranka energije,
 •                
 • maksimalna višina nepovratne spodbude, za posamezno investicijo znaša 50.000,00 EUR
 •            
           
           

Upravičeni stroški:

           
           

Upravičeni stroški so določeni skladno z razpisno dokumentacijo

           
           

Merila za izbor:

           
           

Vrstni red vložitve popolnih vlog

           
           

Pogoji za kandidiranje:

           
           

Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo.

           

Investicija in pogoji pridobitve sredstev morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

           
           

Odpiranje vlog:

           
           

Podrobna dinamika odpiranja vlog je določena v razpisni dokumentaciji

           

-      Prvo odpiranje vlog bo 21. 3. 2014

           

-      Zadnje odpiranje vlog bo 16. 5. 2014

           
           

Razpisna dokumentacija:

           
           

Razpisna dokumentacija

           

Odgovori na prejeta vprašanja na razpis

Pregled odgovorov na prejeta vprašanja 4. 4. 2014

ZAMENJAVA SISTEMA ELEKTRIČNEGA OGREVANJA NA CENTRALNO Z UČINKOVITIMI TOPLOVODNIMI KOTLI (izračun prihranka končne energije)