Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

GEN-I, d.o.o. uspešno izdal obveznico in komercialne zapise

29. 06. 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba GEN-I, d.o.o. objavlja naslednje sporočilo:

Družba GEN-I, d.o.o. objavlja informacijo, da je uspešno zaključila sočasno izdajo dolžniškega vrednostnega papirja – obveznice ter instrumenta denarnega trga – komercialnega zapisa. Izdaji sta bili s strani investitorjev odlično sprejeti, saj je družba s strani zainteresiranih vlagateljev prejela zavezujoče ponudbe v vrednosti, ki je za 2-krat presegla napovedan znesek zadolžitve družbe na kapitalskem trgu.

Namen izdaj je financiranje kratkoročnega in trajnega obratnega kapitala izdajatelja ter razpršitev strukture virov v primerjavi z bančnim kreditiranjem.

Družba GEN-I je ob prvi prodaji izdala obveznico z ročnostjo 45 mesecev in obrestno mero 2,4 % letno ter komercialne zapise z ročnostjo 360 dni in obrestno mero 1,1 % letno.

Po opravljenem vpisu in vplačilu sta finančna instrumenta izdana v nematerializirani obliki ter vpisana v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., in sicer obveznica z oznako GE02 in ISIN SI0032103812 ter komercialni zapisi z oznako GEN07 in ISIN SI0032502138.

Kot je že običajno, bo s komercialnimi zapisi možno trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga. Tokrat pa bo na ljubljansko borzo prvikrat uvrščena tudi obveznica družbe GEN-I, kar je verjetno tudi eden izmed razlogov za tako veliko zanimanje investitorjev.

Ponudba oziroma prva prodaja obveznic je bila izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) na podlagi izjeme glede obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev v skladu z 49. členom ZTFI.

Ponudba oziroma prva prodaja komercialnih zapisov je bila izvedena preko postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta in drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti po 2. poglavju ZTFI. Pred začetkom trgovanja objavljamo Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov družbe GEN-I d.o.o. Prospekt za uvrstitev obveznic GE02 v trgovanje na organiziranem trgu bo objavljen po njegovi potrditvi s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev.

NLB, d.d. je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve prodaje in izdaje obveznice v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD ter uvrstitve obveznice na organiziran trg.

Nova KBM, d.d. je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve prodaje oziroma izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD ter uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.

Ljubljana, 29. 6. 2018 

 

Novice

vasa-nova-samooskrbna-resitev 12. 02. 2024
Vaša nova samooskrbna rešitev

Izkoristite prednosti našega inovativnega modela odkupa viškov v obliki dobropisa.

>Preberite več
05. 02. 2024
Obvestilo o spremembah splošnih pogojev

S 1. 4. 2024 stopi v veljavo sprememba Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energija gospodinjskim odjemalcem.

>Preberite več
15. 01. 2024
Podaljšanje pristopa k akciji Zagotovljena cena električne energije do 31. 12. 2026

Mali poslovni odjemalci lahko k akcijskemu ceniku Zagotovljena cena električne energije do 31. 12. 2026 pristopijo vse do 15. 2. 2024.

>Preberite več
Scroll