Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

GEN-I na kapitalskem trgu z novo izdajo komercialnih zapisov

22. 03. 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje obveščamo javnost, da družba GEN-I, d.o.o. preučuje možnost izdaje 12-mesečnih komercialnih zapisov. Predvidena skupna nominalna vrednost izdaje komercialnih zapisov bo na ravni 50 milijonov EUR. Za vse zainteresirane vlagatelje nameravamo organizirati predstavitvena srečanja, kjer bodo predstavniki družbe GEN-I, d.o.o. podrobneje predstavili preteklo in prihodnje poslovanje.

Ocenjujemo, da bi lahko glede na trenutne tržne razmere obrestna mera znašala med 1,10 % in 1,30 % letno. Končne značilnosti izdaje komercialnih zapisov bodo odražale interes vlagateljev in tržne razmere v trenutku izdaje, zato so glede na nepredvidljive razmere možna tudi manjša odstopanja od predhodno omenjene indikacije.

To bo že 11. izdaja komercialnih zapisov družbe GEN-I, d.o.o. Njen namen je razpršitev virov financiranja in zagotavljanje zadostne likvidnostne pozicije družbe GEN-I upoštevaje potrebe po financiranju obratnega kapitala družbe na energetskih borzah. To bo vse do polletja tudi edino zadolževanje družbe GEN-I na kapitalskih trgih, saj družba ne namerava izvesti nadomestitvene izdaje obveznic z oznako GE02 sočasno z njeno skorajšnjo zapadlostjo. Ta dolgoročni vir financiranja namerava družba GEN-I nadomestiti skladno s sprejetim poslovnim načrtom in načrtovanim razvojem trajnostnega zelenega segmenta poslovanja Skupine GEN-I z novo izdajo zelenih obveznic in/ali najemom zelenega sindiciranega posojila v drugi polovici letošnjega leta. Pridobljena dolgoročna sredstva zelene obveznice ali kredita bodo namenjena izključno trajnostnim projektom za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, povečanja energetske učinkovitosti in prehoda v nizkoogljično družbo.

Tako uspešna izdaja komercialnih zapisov kot potencialna zelena obveznica sta skladni z zahtevano finančno stabilnostjo družbe in kazalniki zadolženosti, zahtevanih po sklenjenih bančnih pogodbah o financiranju. Komercialni zapisi bodo izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti iz 2. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov. Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi s ponudbo komercialnih zapisov, njihovo izdajo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi ter nadaljnjo uvrstitvijo komercialnih zapisov v trgovanje na organiziranem trgu bo GEN-I d.o.o. sklenil pogodbo z Novo KBM d.d.

Več informacij o poslovanju Skupine GEN-I v letu 2021 objavljamo v Ključnih finančnih poudarkih poslovanja Skupine GEN-I v letu 2021.

Novice

27. 11. 2023
Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce.

>Preberite več
Scroll