Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

GEN-I uspešno zaključil že 12. izdajo komercialnih zapisov

19. 04. 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavljamo informacijo, da je družba GEN-I, d.o.o, uspešno zaključila že 12. izdajo instrumentov denarnega trga – 12-mesečnih komercialnih zapisov z oznako GEN12 v skupni nominalni vrednosti 50 milijonov EUR. Čeprav razmere na energetskem trgu še vedno ostajajo negotove, je bil odziv potencialnih vlagateljev na novo izdajo komercialnih zapisov tudi tokrat dober, njihove zavezujoče ponudbe pa so presegle vrednost končne višine izdaje GEN12. S tem so tako domači investitorji kot tudi mednarodne nadnacionalne finančne institucije ponovno izkazali zaupanje v finančno stabilnost naše družbe, ki sicer tudi v gospodarsko zahtevnih in negotovih razmerah posluje zelo stabilno.

Namen nove izdaje je obnova obstoječe zadolžitve s komercialnimi zapisi za potrebe financiranja kratkoročnega in trajnega obratnega kapitala izdajatelja ter ohranjanje razpršenosti finančnih virov. Zaradi presežne likvidnosti je bil obseg izdaje GEN12 nižji kot pri prejšnji izdaji. V prvi prodaji je izdajo komercialnih zapisov vpisalo in vplačalo 31 investitorjev.

Po opravljenem vpisu in vplačilu so bili komercialni zapisi izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d. – z oznako GEN12 in ISIN SI0032503326.

Donosnost do dospetja komercialnega zapisa znaša 4,7380 %. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Komercialni zapisi. Pred začetkom trgovanja objavljamo Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov družbe GEN-I, d.o.o., na organiziran trg vrednostnih papirjev.

Komercialni zapisi so bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta in drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, kot jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

Nova KBM, d.d., je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve in dodatne prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg.

Obvestilo o izdaji komercialnih zapisov je objavljeno tudi na spletni strani https://seonet.ljse.si/.

Novice

27. 11. 2023
Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce.

>Preberite več
Scroll