Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Obvestilo o spremembah splošnih pogojev

05. 02. 2024

Skladno z določili točke 12 Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem, z dne 10. 5. 2016 (v nadaljevanju: SP), kupce, ki imajo sklenjeno/e pogodbo/e o dobavi električne energije gospodinjskega odjemalca in/ali pogodbo/e o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo, obveščamo o spremembah določb v točki 3 (Cene), 4 (Način obračuna, fakturiranje, plačevanje in roki) in 12 (Sprememba SP) SP, ki so sestavni del omenjenih pogodb, kot izhaja iz spodnjega besedila. Spremembe se nanašajo predvsem na uskladitev z veljavnimi predpisi in procesom dobavitelja (v nadaljevanju: prodajalec):

  • V točki 3.2 SP se za drugim stavkom doda novi stavek, ki glasi:

»Prodajalec lahko nudi dodatne ugodnosti ali popust na način in pod pogoji, kot jih določi Prodajalec in objavi na svoji spletni strani.«

  • V točki 3.4. se za drugim stavkom doda novi stavek, ki glasi:

»V primeru spremembe predpisov, ki določajo način razvrščanja v tarife, si Prodajalec pridržuje pravico, da cene in cenike prilagodi in uskladi glede na veljavne prepise.«

  • Spremeni se besedilo točke 3.7, ki po novem glasi:

»Prodajalec kupcu zaračuna fiksne stroške poslovanja v zvezi z izvajanjem pogodbe o dobavi električne energije skladno z vsakokrat veljavnim cenikom, objavljenim na spletni strani Prodajalca. Prodajalec lahko stroške opominjanja in izterjave obračuna skladno z vsakokrat veljavnim cenikom, objavljenim na spletnih straneh Prodajalca in skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi.«

  • Spremeni se besedilo točke 4.2, ki po novem glasi:

»Obračunsko obdobje določi DO.  Za merilna mesta, ki imajo določen mesečni način obračuna, Prodajalec na računu praviloma zaračuna dejansko porabo skladno z obračunskimi podatki, ki jih Prodajalcu posreduje DO.  Za merilna mesta, ki imajo določen letni način obračuna, Prodajalec med obračunskim letom izstavi mesečne račune, pripravljene na podlagi predvidene porabe oz. na osnovi povprečne dnevne porabe predhodnega obračunskega obdobja in števila dni v mesecu, kot mu te obračunske podatke, skladno s predpisi, posreduje DO. Prodajalec lahko izstavi kupcu račun na podlagi dejanske porabe, če kupec posreduje odčitek ali števčno stanje in pod pogojem, da sporočen odčitek ali števčno stanje izpolnjuje validacijske kriterije DO in DO ta odčitek potrdi ter posreduje Prodajalcu v obračunskih podatkih. V primeru, da posredovana števčna stanja DO ne potrdi, si Prodajalec pridržuje pravico, da posredovanih števčnih stanj/odčitkov in na tej podlagi pridobljenih količin za pripravo obračuna ne upošteva, ampak upošteva podatke, kot jih DO določi in posreduje Prodajalcu. Prodajalec izstavi kupcu posamezni mesečni račun predvidoma med 5. (petim) in 15. (petnajstim) dnem v mesecu za preteklo enomesečno obdobje, ki je praviloma koledarski mesec.«

  • Spremeni se besedilo točke 4.3, ki po novem glasi:

»Prodajalec na podlagi obračunskih podatkov DO, pridobljenih z odčitkom števčnega stanja merilne naprave (števca) s strani DO, izdela obračun/poračun za obdobje od predhodnega odčitka, ko s strani DO prejme vse potrebne podatke. V Obračunu/poračunu bo Prodajalec na podlagi podatkov o dejansko porabljeni količini električne energije (realizacija) izdelal obračun/poračun prevzete električne energije. Morebitne pozitivne ali negativne razlike med zneskom za dejansko porabljeno količino električne energije in med obračunskim obdobjem že zaračunanimi zneski bo Prodajalec upošteval brezobrestno. Prodajalec bo izdelal obračun/poračun tudi v primeru prenehanja Pogodbe.«

  • V točki 4.4 se za navedbo: »Plačilo računov iz Pogodbe zapade v roku 15 (petnajstih) dni od dneva izstavitve računa« doda besedilo, ki glasi: »ali na izbrani dan bremenitve plačilnega računa, kot izhaja iz soglasja za vzpostavitev direktne obremenitve plačilnega računa (SEPA direktna obremenitev ali trajnik), ki je veljavno podano na obrazcu Prodajalca.«
  • V točki 4.6 se za navedbo: »V primeru reklamacije računa je kupec dolžan poravnati nesporni del v pogodbenem roku, za sporni del pa mora podati reklamacijo pisno po pošti« doda besedilo, ki po novem glasi: »ali elektronski pošti ali preko elektronskega portala Prodajalca, najkasneje v roku 8 (osmih) dni od prejema računa.«
  • V točki 12.1 se doda novi stavek in spremeni obstoječi prvi in drugi stavek, ki po novem glasijo:

»Prodajalec lahko kadarkoli spremeni SP. O spremembi SP, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje Pogodbe, bo Prodajalec obvestil kupca vsaj 1 (en) mesec pred uveljavitvijo spremembe z objavo spremembe (1) na svoji spletni strani in (2) pripisom na hrbtni strani računa ali ločenim dopisom ali po elektronski pošti. Zaradi spremembe SP iz prejšnjega stavka ima kupec pravico, da v roku 1 (enega) meseca po začetku veljave spremenjenih SP s pisnim obvestilom odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.«

Spremenjeni SP (z zgoraj vključenimi spremembami) se bodo uveljavili dne 1. 4. 2024 in bodo veljali vse do preklica/spremembe in se uporabljali za pogodbe o dobavi električne energije gospodinjskemu odjemalcu/pogodbe o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo, sklenjene pred in po tem datumom, ki se sklicujejo na omenjene SP. Zaradi uveljavitve navedenih sprememb imajo kupci, na katere se nanašajo opisane spremembe SP, pravico, da odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e iz prejšnjega stavka v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih SP, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov prodajalca. Kupec mora v tem primeru izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer prodajalec te menjave za kupca ne ureja. V primeru odstopa od pogodbe mora kupec prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih SP, so kupci obveščeni o spremembah SP ter o pravici do odstopa tudi neposredno z obvestilom na računih ali ločenim dopisom, ki velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče.

SP (z zgoraj vključenimi spremembami), ki se bodo uveljavili dne 1. 4. 2024 se nahajajo tukaj.

 

Novice

14. 06. 2024
Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece

Svet Agencije za energijo je sprejel odločitev, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi na 1. oktober 2024.

>Preberite več
13. 06. 2024
Akcijski cenik Ujemite mesece cenejše elektrike do začetka samooskrbe

Akcijski cenik gospodinjskim odjemalcem, ki se bodo odločili za postavitev sončne elektrarne z GEN-I Sonce, znižuje cene električne energije za kar 99,99 % . 

>Preberite več
11. 06. 2024
Z novo samooskrbno rešitvijo do več kot 1.000 € prihranka na leto 

Kot prvi na trgu ponujamo nov model samooskrbe, ki lastnikom sončnih elektrarn omogoča, da od svoje sončne elektrarne dobijo kar največ.

>Preberite več
Scroll