Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Obvestilo o spremembi splošnih pogodbenih pogojev

02. 03. 2022

S 1. 5. 2022 stopi v veljavo sprememba Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 (v nadaljevanju: SP) zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi, tj. Zakonom o oskrbi s plini (Ur. l. RS, št. 204/21), v delu glede obveščanja o spremembah cen zemeljskega plina tistih kupcev, ki so gospodinjski in mali poslovni odjemalci. V SP se točka 3.6.1 spremeni tako, da se po novem glasi: »3.6.1 Prodajalec obvesti kupca o spremembi cene, ki lahko pomeni povišanje plačila za zemeljski plin: z objavo na svoji spletni strani in z ločenim dopisom ali s pripisom na hrbtni strani računa (oziroma priloge računa) najmanj 1 (en) mesec pred uveljavitvijo spremembe cene – velja za kupce, ki so gospodinjski in mali poslovni odjemalci – oz. z objavo na svoji spletni strani najpozneje 2. (drugi) delovni dan po spremembi cene in z ločenim dopisom ali s pripisom na hrbtni strani računa (oziroma priloge računa), izdanega po povišanju cene, vendar pred iztekom obračunskega meseca, ki sledi povišanju cene – velja za kupce, ki so poslovni odjemalci. Obvestilo je zavezujoče in nadomešča vse začetne cene, navedene v Pogodbi oziroma ceniku, in vse morebitne spremembe cen ter velja kot dodatek k Pogodbi, razen če kupec odstopi od Pogodbe skladno s točko 3.6.2. Če se cene zemeljskega plina spremenijo in sprememba cen ne sovpada z zaključkom obračunskega obdobja, ODS ne bo odčital števca (plinomera). Spremenjene cene stopijo v veljavo z dnem, določenim s strani Prodajalca. Preveč ali premalo zaračunane količine zemeljskega plina se pri obračunu vrednotijo v sorazmerju s številom dni veljavnosti posamezne cene med odčitkoma na začetku in koncu obračunskega obdobja, na temelju katerih se naredi obračun zemeljskega plina.«

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, imajo kupci, na katere se nanašajo spremembe SP, pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi sprememb pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi zemeljskega plina brez odpovednega roka in brez pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov prodajalca. Kupec mora v tem primeru izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer prodajalec te menjave za kupca ne ureja. Prodajalec kupcu vse do formalne zamenjave dobavitelja zaračunava zemeljski plin po pogodbeno dogovorjeni ceni. Prodajalec mora v primeru odstopa od pogodbe poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti. 

 Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih SP, bodo kupci, na katere se spremembe nanašajo, obveščeni o spremembah in datumu uveljavitve sprememb SP in o pravici do odstopa neposredno z obvestilom na hrbtni strani računa za zemeljski plin oz. z ločenim dopisom, ki oba veljata kot dodatek k pogodbi in sta pravno zavezujoča.

 Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, z vključenimi spremembami so dostopni tukaj.

Novice

26. 09. 2023
Obračunavanje prispevka OVE in SPTE na računih za električno energijo

31. 8. 2023 se je izteklo obdobje obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE) v višini 50 % tarifne postavke.

>Preberite več
07. 09. 2023
Obvestilo o avgustovskih računih za poplavljena območja

Obvestilo o obračunu električne energije za avgust za tiste gospodinjske odjemalce, ki ste ob poplavah utrpeli hudo škodo.

>Preberite več
01. 09. 2023
Borzenov Javni poziv

Preberite si več o razpisu ter pogojih za povračilo sorazmernega prispevka in potrebnih dokazilih.

>Preberite več
Scroll