Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

DOM / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

Velja za gospodinjske odjemalce, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu.

Cenik velja od vključno 1. 1. 2024 dalje do preklica/spremembe za vse gospodinjske odjemalce, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu. Navedena ponudba in cenik veljata za individualno (samostojno) oskrbo gospodinjskih odjemalcev električne energije, ne pa tudi za oskrbo skupnih delov večstanovanjskih stavb z električno energijo.  


Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

 

Redne cene tarif (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Višja tarifa (VT) 0,16290 0,19874
Manjša tarifa (MT) 0,14490 0,17678
Enotna tarifa (ET) 0,15390 0,18776
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22% DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta* 0,99 1,21

* Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

 

Izbira vira energije

Pri GEN-I vam dobavljamo izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100 % sončna energija, vi pa se lahko odločite tudi za vodno ali brezogljično jedrsko energijo. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

 

Cena dodatka za izbiro vira energije brez DDV z 22% DDV
100% Sonce** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100% Voda** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100% Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec) 0,00 0,00

** Cena za 100 % Sonce in 100 % Vodo velja od 1. 4. 2021 dalje. Vse navedene cene veljajo do spremembe.

 

 

Cena na podlagi uredbe o določitvi cen električne energije

Obvestilo z dne 27. 11. 2023

S 1. 1. 2024 stopi v veljavo nova Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 107/2023; v nadaljevanju Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, in sicer za 90 % dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca za vsako tarifo posebej v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, preostalih 10 % dejanske mesečne porabe se gospodinjskemu odjemalcu v tem obdobju obračuna po ceni iz pogodbe o dobavi električne energije oz. vsakokrat veljavnem ceniku.

Najvišje dovoljene maloprodajne cene električne energije po Uredbi se za 90 % dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca, ki v času veljavnosti Uredbe izpolnjuje pogoje iz Uredbe in za katerega velja Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, veljaven od 1. 1. 2024, (oz. vsakokrat veljaven redni cenik za gospodinjske odjemalce), za potrebe obračuna porabljene električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 uporabljajo neposredno na podlagi Uredbe.

Za takšne gospodinjske odjemalce, ki izpolnjujejo vse pogoje iz Uredbe, cene tarif za 90 % dejanske mesečne porabe električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 po Uredbi znašajo za VT: 0,11800 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,14396 €/kWh (cena z 22% DDV), za MT: 0,08200 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,10004 €/kWh (cena z 22% DDV) in za ET: 0,09800 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,11956 €/kWh (cena z 22% DDV). Upoštevaje navedeno, to pomeni, da se bo vsem gospodinjskim odjemalcem od vključno 1. 1. 2024 dalje v času veljavnosti Uredbe 2024 le 10 % dejanske mesečne porabe električne energije posamezne tarife obračunalo po Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce, ki velja od vključno 1. 1. 2024 dalje, oz. po vsakokrat veljavnem ceniku.

Uredba ne posega na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenega cenika. GEN-I, d.o.o., si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru sprememb Uredbe ali relevantnih predpisov.

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 € brez DDV (1,22 € z 22% DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

Obvestilo o oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

Obvestilo z dne 27. 11. 2023

Skladno z določili Uredbe o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 116/2023, z dne 17. 11. 2023: v nadaljevanju Uredba OVE in SPTE) so gospodinjski odjemalci začasno, v obdobju od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2024, oproščeni plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE). Sprememba v obračunu prispevka OVE in SPTE bo skladno z določili Uredbe OVE in SPTE uveljavljena na računu za električno energijo za dobave v novembru 2023, ki bo izdan v decembru 2023.

Scroll