Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
DOM / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SAMOOSKRBO GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV

Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev

Za lastnike sončnih elektrarn po shemi NET metering smo oblikovali poseben cenik, ki vam zagotavlja ugodno elektriko iz sončnega vira tudi iz omrežja.

Navedeni cenik velja za gospodinjske odjemalce, ki so vključeni v sistem individualne ali skupnostne samooskrbe, skladno z določili Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE) in 315.a člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19, 65/20 in 158/20 – ZURE), in upoštevaje določila sklenjene pogodbe o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Cene tarife električne energije, mesečnega nadomestila in znižanega mesečnega nadomestila, veljavne od 1. 1. 2024

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije, sprememba cene mesečnega nadomestila in upoštevanje znižanega mesečnega nadomestila ob koriščenju EKO popusta za prejemanje računa v elektronski obliki (za kupce, ki se odločijo za prejemanje računa v elektronski obliki).

Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo novih cen najdete tukaj.

Cenik samooskrba (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Enotna tarifa (ET) 0,15390 0,18776
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)** 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta (€/merilno mesto/mesec) 0,99 1,21

*Vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100% sončne energije. Cenik velja od 1. 1. 2024 dalje do preklica/spremembe.

**Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

 

Cena tarife električne energije, veljavna od 1. 1. 2023

S 1. 1. 2023 stopi v veljavo nova cena tarife na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo nove cene najdete tukaj. Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100 % sončne energije.

Ceni tarife električne energije in mesečnega nadomestila veljata do 31. 12. 2023.

Cenik samooskrba (€/kWh) brez DDV z 22% DDV
Enotna tarifa (ET) 0,09800 0,11956
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* 0,95 1,16

* Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100 % sončne energije. Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika. Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

Ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila

Vsem kupcem – gospodinjskim odjemalcem, ki kupujejo električno energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in ki od vključno 1. 12. 2022 dalje/do spremembe izrazijo interes za sklenitev pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo za merilno mesto/merilno točko, na katerega je priključena tudi naprava za samooskrbo, ter jo v nadaljevanju sklenejo – bomo v okviru obračuna, ki ga prodajalec izvede praviloma enkrat letno na podlagi obračunskih podatkov DO o izmerjenem dejanskem odjemu (prevzemu) električne energije iz omrežja in izmerjeni oddaji proizvedene električne energije v omrežje, upoštevaje določila Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in 197/20) in skladno z določili sklenjene pogodbe, upoštevali ugodnost oz. popust, kot navedeno v nadaljevanju: če je na koncu obračunskega obdobja količina proizvedene električne energije, oddane v omrežje, večja od količine električne energije, prevzete iz omrežja, bo prodajalec kupcu za vsako celo presežno MWh električne energije, ki jo kupec neodplačno prenese v last prodajalca, kupcu priznali ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila. Ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila se bo obračunala kot zmnožek vsake cele presežne MWh (brez upoštevanja decimalnih mest) in vsakokrat veljavnega zneska 1 (enega) mesečnega nadomestila. Vsakokrat veljavni znesek mesečnega nadomestila je določen v ceniku za samooskrbo z električno energijo. Ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila bomo upoštevali v naslednjem obračunskem obdobju.

CENE NA PODLAGI UREDBE O DOLOČITVI CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE

Obvestilo z dne 27. 11. 2023

S 1. 1. 2024 stopi v veljavo nova Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 107/2023; v nadaljevanju Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, in sicer za 90 % dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca za vsako tarifo posebej v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, preostalih 10 % dejanske mesečne porabe se gospodinjskemu odjemalcu v tem obdobju obračuna po ceni iz pogodbe o dobavi električne energije oz. vsakokrat veljavnem ceniku.

Najvišje dovoljene maloprodajne cene električne energije po Uredbi se za 90% dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca, ki v času veljavnosti Uredbe izpolnjuje pogoje iz Uredbe in za katerega velja »Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce«, veljaven od 1. 1. 2024 (oz. vsakokrat veljaven redni cenik za gospodinjske odjemalce), za potrebe obračuna porabljene električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 uporabljajo neposredno na podlagi Uredbe.

Za takšne gospodinjske odjemalce, ki izpolnjujejo vse pogoje iz Uredbe, cena tarife za 90 % dejanske mesečne porabe električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 po Uredbi znaša ET: 0,09800 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,11956 €/kWh (cena z 22% DDV). Upoštevaje navedeno, to pomeni, da se bo gospodinjskim odjemalcem, vključenim v sistem samooskrbe, od vključno 1. 1. 2024 dalje v času veljavnosti Uredbe 2024 le 10 % dejanske mesečne porabe električne energije za tarifo ET obračunalo po Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev oz. po vsakokrat veljavnem ceniku.

Uredba ne posega na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenega cenika. GEN-I, d.o.o., si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru sprememb Uredbe ali relevantnih predpisov.

PRIHRANITE Z IZBIRO RAČUNA V ELEKTRONSKI OBLIKI

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 € brez DDV (1,22 € z 22% DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

OBVESTILO O OPROSTITVI PLAČILA PRISPEVKA OVE IN SPTE

Obvestilo z dne 27. 11. 2023

Skladno z določili Uredbe o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 116/2023, z dne 17. 11. 2023: v nadaljevanju Uredba OVE in SPTE) so gospodinjski odjemalci začasno, v obdobju od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2024, oproščeni plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE). Sprememba v obračunu prispevka OVE in SPTE bo skladno z določili Uredbe OVE in SPTE uveljavljena na računu za električno energijo za dobave v novembru 2023, ki bo izdan v decembru 2023.

Scroll