Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

DOM / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK ZA PREVZEM IN ODDAJO ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI SAMOOSKRBI GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV

Redni cenik za prevzem in oddajo električne energije pri samooskrbi gospodinjskih odjemalcev

Za lastnike sončnih elektrarn s soglasjem za priključitev po novi shemi (po 1. januarju 2024) smo oblikovali poseben cenik, ki zagotavlja ugodno ceno elektrike iz omrežja in konkurenčno ceno odkupa presežka proizvedene električne energije.

Navedeni cenik velja za gospodinjske odjemalce, ki so vključeni v sistem individualne ali skupnostne samooskrbe, skladno z določili Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22) in V. poglavja (Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije in priključevanje naprav za samooskrbo ter skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov) Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in nadaljnji), ter upoštevaje določila sklenjene pogodbe o samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Cene tarife električne energije, odkupa presežka proizvedene električne energije iz obnovljivih virov, mesečnega nadomestila in znižanega mesečnega nadomestila

Cenik velja od 12. 2. 2024 dalje do preklica/spremembe.

Cenik samooskrba (€/kWh)* brez DDV z 22 % DDV
Odjem - enotna tarifa (ET)* 0,10370 0,12651
Oddaja** 0,05390 /
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)*** 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta (€/merilno mesto/mesec) 0,99 1,21

*Vsem odjemalcem na Rednem ceniku za prevzem in oddajo električne energije pri samooskrbi gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100% sončne energije.
**Cena za odkup presežka proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v napravi za samooskrbo v €/kWh. Presežek predstavlja količine električne energije iz naprave za samooskrbo, oddane v distribucijsko omrežje (v primeru individualne samooskrbe), oz. količinskega deleža proizvodnje, ki po ključu delitve proizvodnje pripada kupčevemu merilnemu mestu (v primeru skupnostne samooskrbe) v posameznem obračunskem obdobju. Odkup presežka proizvedene električne energije v napravi za samooskrbo ni predmet obdavčitve z DDV.
***Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

 

ODKUP PRESEŽKA PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Presežek proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v napravi za samooskrbo v posameznem obračunskem obdobju predstavlja vse količine električne energije iz naprave za samooskrbo, oddane v distribucijsko omrežje (v primeru individualne samooskrbe), oz. količinski delež proizvodnje, ki po ključu delitve proizvodnje pripada kupčevemu merilnemu mestu (v primeru skupnostne samooskrbe). Presežek proizvedene električne energije se ovrednoti po veljavnem ceniku za samooskrbo in tako dobljeni znesek se upošteva na računu za dobavljeno električno energijo na način, kot je določen v pogodbi o samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

PRIHRANITE Z IZBIRO RAČUNA V ELEKTRONSKI OBLIKI

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 € brez DDV (1,22 € z 22% DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

CENE NA PODLAGI UREDBE O DOLOČITVI CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE

S 1. 1. 2024 je stopila v veljavo Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 107/2023; v nadaljevanju Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, in sicer za 90 % dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca za vsako tarifo posebej v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, preostalih 10 % dejanske mesečne porabe se gospodinjskemu odjemalcu v tem obdobju obračuna po ceni iz pogodbe o dobavi električne energije oz. vsakokrat veljavnem ceniku.

Najvišje dovoljene maloprodajne cene električne energije po Uredbi se za 90% dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca, ki v času veljavnosti Uredbe izpolnjuje pogoje iz Uredbe in za katerega velja »Redni cenik za prevzem in oddajo električne energije pri samooskrbi gospodinjskih odjemalcev«, veljaven od 12. 2. 2024 (oz. vsakokrat veljaven redni cenik), se za potrebe obračuna porabljene električne energije v obdobju od uveljavitve »Rednega cenika za prevzem in oddajo električne energije pri samooskrbi gospodinjskih odjemalcev« do 31. 12. 2024 uporabljajo neposredno na podlagi Uredbe.

Za takšne gospodinjske odjemalce s samooskrbo, ki izpolnjujejo vse pogoje iz Uredbe, cena tarife za 90 % dejanske mesečne porabe električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 po Uredbi znaša ET: 0,09800 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,11956 €/kWh (cena z 22% DDV). Upoštevaje navedeno, to pomeni, da se bo gospodinjskim odjemalcem, vključenim v sistem samooskrbe, v navedenem obdobju le 10 % dejanske mesečne porabe električne energije za tarifo ET obračunalo po »Rednem ceniku za prevzem in oddajo električne energije pri samooskrbi gospodinjskih odjemalcev« oz. po vsakokrat veljavnem ceniku.

Uredba ne posega v zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenega cenika. GEN-I, d.o.o., si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru sprememb Uredbe ali relevantnih predpisov.

POJASNILO TARIF

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.


Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

OBVESTILO O OPROSTITVI PLAČILA PRISPEVKA OVE IN SPTE

Skladno z določili Uredbe o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 116/2023, z dne 17. 11. 2023: v nadaljevanju Uredba OVE in SPTE) so gospodinjski odjemalci začasno, v obdobju od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2024, oproščeni plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE).

Scroll