Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODJETJA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK ZA PREVZEM IN ODDAJO ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI SAMOOSKRBI MALIH POSLOVNIH ODJEMALCEV

Redni cenik za prevzem in oddajo električne energije pri samooskrbi malih poslovnih odjemalcev

Za lastnike sončnih elektrarn s soglasjem za priključitev po novi shemi (po 1. januarju 2024) smo oblikovali poseben cenik, ki zagotavlja ugodno ceno elektrike iz omrežja in konkurenčno ceno odkupa presežka proizvedene električne energije.

Navedeni cenik velja za male poslovne odjemalce, ki so vključeni v sistem individualne ali skupnostne samooskrbe, skladno z določili Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22) in V. poglavja (Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije in priključevanje naprav za samooskrbo ter skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov) Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in nadaljnji), ter upoštevaje določila sklenjene pogodbe o samooskrbi malega poslovnega odjemalca z električno energijo.

Cene tarife električne energije, odkupa presežka proizvedene električne energije iz obnovljivih virov, mesečnega nadomestila in znižanega mesečnega nadomestila

Cenik velja od 12. 2. 2024 dalje do preklica/spremembe.

Cenik samooskrba (€/kWh)* brez DDV Z 22 % DDV
Odjem - enotna tarifa (ET)* 0,10530 0,12847
Oddaja** 0,04220 0,05148
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)*** 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta (€/merilno mesto/mesec) 0,99 1,21

* Vsem odjemalcem na Rednem ceniku za prevzem in oddajo električne energije pri samooskrbi malih poslovnih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100% sončne energije.
**Cena za odkup presežka proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v napravi za samooskrbo v €/kWh. Presežek predstavlja količine električne energije iz naprave za samooskrbo, oddane v distribucijsko omrežje (v primeru individualne samooskrbe), oz. količinskega deleža proizvodnje, ki po ključu delitve proizvodnje pripada kupčevemu merilnemu mestu (v primeru skupnostne samooskrbe) v posameznem obračunskem obdobju. Odkup presežka proizvedene električne energije v napravi za samooskrbo ni predmet obdavčitve z DDV, če mali poslovni odjemalec ni zavezanec za DDV.
***Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

 

ODKUP PRESEŽKA PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Presežek proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v napravi za samooskrbo v posameznem obračunskem obdobju predstavlja vse količine električne energije iz naprave za samooskrbo, oddane v distribucijsko omrežje (v primeru individualne samooskrbe), oz. količinski delež proizvodnje, ki po ključu delitve proizvodnje pripada kupčevemu merilnemu mestu (v primeru skupnostne samooskrbe). Presežek proizvedene električne energije se ovrednoti po veljavnem ceniku za samooskrbo in tako dobljeni znesek se upošteva na računu za dobavljeno električno energijo na način, kot je določen v pogodbi o samooskrbi malega poslovnega odjemalca z električno energijo.

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I, kot e-račun v spletno banko ali preko bizBox kanala), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 € brez DDV (1,22 € z 22% DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

Scroll