Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODJETJA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / REDNI CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SAMOOSKRBO MALIH POSLOVNIH ODJEMALCEV

Redni cenik električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev

Izkoristite sončno energijo za energetsko neodvisnost. S tem si zagotovite stroškovno in okolju prijazno oskrbo z električno energijo.

Cena tarife električne energije, veljavna od 1. 11. 2022

S 1. 11. 2022 stopi v veljavo nova cena tarife električne energije na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo nove cene najdete tukaj

Cenik samooskrba (€/kWh)* brez DDV z 22 % DDV
Enotna tarifa (ET) 0,12400 0,15128
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* 0,95 1,16

* Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100 % sončne energije. Cenik velja od 1. 11. 2022 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika. Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

Ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila

Vsem kupcem – malim poslovnim odjemalcem, ki od vključno 1. 12. 2022 dalje/do spremembe izrazijo interes za sklenitev pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi malega poslovnega odjemalca z električno energijo za merilno mesto/merilno točko, na katerega je priključena tudi naprava za samooskrbo, ter jo v nadaljevanju sklenejo – bomo v okviru obračuna, ki ga prodajalec izvede praviloma enkrat letno na podlagi obračunskih podatkov DO o izmerjenem dejanskem odjemu (prevzemu) električne energije iz omrežja in izmerjeni oddaji proizvedene električne energije v omrežje, upoštevaje določila Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in 197/20) in skladno z določili sklenjene pogodbe, upoštevali ugodnost oz. popust, kot navedeno v nadaljevanju: če je na koncu obračunskega obdobja količina proizvedene električne energije, oddane v omrežje, večja od količine električne energije, prevzete iz omrežja, bo prodajalec kupcu za vsako celo presežno MWh električne energije, ki jo kupec neodplačno prenese v last prodajalca, kupcu priznali ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila. Ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila se bo obračunala kot zmnožek vsake cele presežne MWh (brez upoštevanja decimalnih mest) in vsakokrat veljavnega zneska 1 (enega) mesečnega nadomestila. Vsakokrat veljavni znesek mesečnega nadomestila je določen v ceniku za samooskrbo z električno energijo. Ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila bomo upoštevali v naslednjem obračunskem obdobju.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

 

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll