Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODJETJA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SAMOOSKRBO MALIH POSLOVNIH ODJEMALCEV

Redni cenik električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev

Za lastnike sončnih elektrarn po shemi NET metering smo oblikovali poseben cenik, ki vam zagotavlja ugodno elektriko iz sončnega vira tudi iz omrežja.

Navedeni cenik velja za male poslovne odjemalce, ki so vključeni v sistem individualne ali skupnostne samooskrbe, skladno z določili Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE) in 315.a člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19, 65/20 in 158/20 – ZURE).

Cene tarif električne energije, mesečnega nadomestila in znižanega mesečnega nadomestila, veljavne od 1. 1. 2024

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije, sprememba cene mesečnega nadomestila in upoštevanje znižanega mesečnega nadomestila ob koriščenju EKO popusta za prejemanje računa v elektronski obliki (za kupce, ki se odločijo za prejemanje računa v elektronski obliki). Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo novih cen najdete tukaj.

Cenik samooskrba (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Enotna tarifa (ET) 0,14500 0,17690
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec) brez DDV z 22% DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta (€/merilno mesto/mesec) 0,99 1,21

 

*Vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100% sončne energije. Cenik velja od 1. 1. 2024 dalje do preklica/spremembe. **Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

 

 

Cena tarife električne energije, veljavna od 1. 11. 2022

S 1. 11. 2022 stopi v veljavo nova cena tarife električne energije na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo nove cene najdete tukaj

Ceni tarife električne energije in mesečnega nadomestila veljata do 31. 12. 2023.

Cenik samooskrba (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Enotna tarifa (ET) 0,12400 0,15128
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* 0,95 1,16

* Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100 % sončne energije. Cenik velja od 1. 11. 2022 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika. Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

Ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila

Vsem kupcem – malim poslovnim odjemalcem, ki od vključno 1. 12. 2022 dalje/do spremembe izrazijo interes za sklenitev pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi malega poslovnega odjemalca z električno energijo za merilno mesto/merilno točko, na katerega je priključena tudi naprava za samooskrbo, ter jo v nadaljevanju sklenejo – bomo v okviru obračuna, ki ga prodajalec izvede praviloma enkrat letno na podlagi obračunskih podatkov DO o izmerjenem dejanskem odjemu (prevzemu) električne energije iz omrežja in izmerjeni oddaji proizvedene električne energije v omrežje, upoštevaje določila Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in 197/20) in skladno z določili sklenjene pogodbe, upoštevali ugodnost oz. popust, kot navedeno v nadaljevanju: če je na koncu obračunskega obdobja količina proizvedene električne energije, oddane v omrežje, večja od količine električne energije, prevzete iz omrežja, bo prodajalec kupcu za vsako celo presežno MWh električne energije, ki jo kupec neodplačno prenese v last prodajalca, kupcu priznali ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila. Ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila se bo obračunala kot zmnožek vsake cele presežne MWh (brez upoštevanja decimalnih mest) in vsakokrat veljavnega zneska 1 (enega) mesečnega nadomestila. Vsakokrat veljavni znesek mesečnega nadomestila je določen v ceniku za samooskrbo z električno energijo. Ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila bomo upoštevali v naslednjem obračunskem obdobju.

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 € brez DDV (1,22 € z 22% DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga in drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

Scroll