Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODJETJA / ZEMELJSKI PLIN / CENIKI IN AKCIJE

Ceniki in akcije

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo poslovnim odjemalcem, veljaven od 1. 11. 2023

Cenik velja za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8. Navedeni cenik od vključno 1. 11. 2023 do preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP) za kupce - male poslovne odjemalce, kot jih določa ZOP.

>Preverite

CENIK NADOMESTNE OSKRBE

Velja od 28. 10. 2022 do spremembe

Cena zemeljskega plina za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem, malim poslovnim odjemalcem, skupnim gospodinjskim odjemalcem in zaščitenim odjemalcem iz 117. člena Zakona o oskrbi s plini (Ur. l. RS, št. 204/21 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZOP), ki so priključeni na distribucijski sistem in za katere so izpolnjeni vsi pogoji za nadomestno oskrbo po 18.a členu ZOP, se izračuna za pretekli mesec na podlagi naslednjega izračuna.

Cena zemeljskega plina za nadomestno oskrbo za posamezen obračunski mesec je izražena v €/kWh in se izračuna kot aritmetična sredina mejnih nakupnih cen zemeljskega plina vseh dni v tem mesecu, objavljenih na strani operaterja prenosnega sistema PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. (https://www.plinovodi.si/sl/obratovanje/trg-z-zemeljskim-plinom/izravnalni-trg-zemeljskega-plina/), povečana za 25 %.

Cena nadomestne oskrbe za oktober 2022 tako znaša 0,13107 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za november 2022 tako znaša 0,12859 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za december 2022 tako znaša 0,16933 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za januar 2023 tako znaša 0,09496 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za februar 2023 tako znaša 0,07791 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za marec 2023 tako znaša 0,06236 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za april 2023 tako znaša 0,05967 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za maj 2023 tako znaša 0,04926 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za junij 2023 tako znaša 0,04402 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za julij 2023 tako znaša 0,04489 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za avgust 2023 tako znaša 0,05011 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za september 2023 tako znaša 0,05111 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za oktober 2023 tako znaša 0,06206 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za november 2023 tako znaša 0,05883 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za december 2023 tako znaša 0,05116 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za januar 2024 tako znaša 0,04182 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za februar 2024 tako znaša 0,03748 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za marec 2024 tako znaša 0,03865 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za april 2024 tako znaša 0,04215 EUR/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za maj 2024 tako znaša 0,04403 EUR/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za junij 2024 tako znaša 0,05087 EUR/kWh brez DDV.

Prodajalec tako izračunano ceno zemeljskega plina v €/kWh za nadomestno oskrbo vsakokrat objavi na svoji spletni strani najkasneje v treh delovnih dneh tekočega meseca za dobave zemeljskega plina v preteklem mesecu.

Cena zemeljskega plina za nadomestno oskrbo ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV), trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Stroški vseh teh postavk bremenijo odjemalca nadomestne oskrbe. Njihova sprememba ne pomeni spremembe cene zemeljskega plina za nadomestno oskrbo.

Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in nadaljnji) in Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 45/23) se za odjemalce nadomestne oskrbe, ki so do ukrepov po teh predpisih upravičeni, uporabljata neposredno.

Cenik opominov

Stroški prvega opomina za zapadli dolg znašajo 1 €, stroški drugega opomina za zapadli dolg znašajo 2 €.

Na opomine se DDV, skladno s 13. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006 s spremembami), ne obračuna.

Vodenje postopka odstopa od pogodbe

Strošek vodenja postopka odstopa od pogodbe znaša 15 € z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec odstopi od pogodbe zaradi kršitve pogodbenih obveznosti na strani kupca.

Preklic odstopa od pogodbe

Strošek preklica odstopa od pogodbe znaša 10 € z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec izvede preklic odstopa od pogodbe skladno z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja.

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

  • Znesek za distribucijo (pavšal, poraba) in meritve: višina omrežnine je določena z aktom geografsko pristojnega operaterja distribucijskega sistema. Akte najdete TUKAJ.
  • Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
  • Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
  • Okoljska dajatev CO2
  • Trošarina

Ostale povezave in dokumenti

>Razlaga računa

>Arhiv

Pogosta vprašanja

Redni cenik velja do preklica oziroma uvedbe novega rednega cenika.  

Ne. Zamenjava dobavitelja se izvede v sistemu in zato niso potrebni posegi na vaši napeljavi ali omrežju.

Priključitev na plinovodno omrežje poteka v več korakih.

1. Najprej je potrebno operaterju distribucijkega sistema (ODS) posredovati vlogo za izdajo soglasja za priključitev (vloga je pri večini ODS objavljena na spletni strani). Če ni razlogov za zavrnitev ODS izda soglasje za priključitev in z vami sklene pogodbo o priključitvi.

2. Po sklenjeni pogodbi o priključitvi ODS izvede priključni plinovod (za sklenitev pogodbe o priključitvi morajo biti izpolnjeni vsi pogoji in poravnane denarne obveznosti).

3. Za dejanski priklop zemeljskega plina morate skleniti pogodbo o dobavi z zemeljskim plinom z nami oziroma z izbranim dobaviteljem.

4. Ko z vaše strani prejmemo podpisano pogodbeno dokumentacijo, jo posredujemo operaterju distribucijskega sistema, s katerim se dogovorite glede samega priklopa.

Vaš operater distribucijskega sistema je lastnik in upravljavec plinovodnega omrežja, na katerega je priključeno vaše odjemno mesto. Operater distribucijskega sistema je geografsko določen in ga ne morete izbirati. Vaš dobavitelj zemeljskega plina pa po tem plinovodnem omrežju dobavlja plin. Dobavitelja lahko prosto izbirate in ga tudi zamenjate. 

Ne. Dobavitelj ne more vplivati na kakovost dobavljenega zemeljskega plina. 

Scroll