)

PREDSEDNIK UPRAVE

Dr. Robert Golob

Dr. Robert Golob

Eden vodilnih strokovnjakov za elektroenergetiko v Sloveniji je leta 1989 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, magistriral tri leta pozneje, doktorski naziv pa pridobil leta 1994. Področje njegovega dela je obratovanje in deregulacija elektroenergetskega sistema (EES) ter prestrukturiranje elektrogospodarstva in trgov električne energije. Po končanem doktoratu je kot Fulbrightov štipendist gostoval na Georgia Institute of Technology v Atlanti in se leta 1997 zaposlil kot docent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1998 je bil imenovan za vodjo pogajalske skupine za Evropsko unijo za področje energetike; med leti 1999 in 2002 je opravljal naloge državnega sekretarja za energetiko in sodeloval pri nastajanju ključnih zakonov iz energetike. Je avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja EES. Vodil je številne temeljno raziskovalne in industrijsko-aplikativne projekte za potrebe elektrogospodarstva Slovenije. Leta 2002 je ustanovil in postal direktor podjetja Istrabenz-Gorenje, d.o.o. (zdaj IGES). Dr. Robert Golob je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, leta 2016 je nastopil nov petletni mandat na mestu predsednika uprave družbe GEN-I, ki ga zaseda od leta 2006.

ČLAN UPRAVE

Danijel Levičar, MBA

Danijel Levičar, MBA

Fizik in magister managementa je od leta 2000 izkušnje s področja energetike in delovanja elektroenergetskega sistema pridobival v Nuklearni elektrarni Krško in GEN energiji, kjer je sodeloval pri pripravi projekta JEK2. Od leta 2005 je sedem let delal v tujini, na Evropski komisiji v Luksemburgu in Mednarodni agenciji za atomsko energijo na Dunaju. Leta 2013 je kot vodja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo skupaj s sodelavci zasnoval predlog usmeritev Energetskega koncepta Slovenije v smer razvoja nizkoogljične družbe. Zagovarjal je vključevanje prometa v energetsko strategijo in prehod na alternativne energetske vire s poudarkom na e-mobilnosti. Njegovo področje odgovornosti je obsegalo tudi pripravo leta 2014 sprejete nove nacionalne energetske zakonodaje, s katero se je dokončno uredilo okolje za uveljavitev tržnih principov delovanja v vseh energetskih sektorjih. Konec leta 2016 se je pridružil skupini GEN-I kot član uprave družbe z nalogo vzpostavitve tesnejšega sodelovanje s krovno družbo GEN Energija ter za spremljanje regulative in skladnosti poslovanja.

ČLAN UPRAVE, PRISTOJEN ZA TRGOVANJE

Dr. Igor Koprivnikar

Dr. Igor Koprivnikar

Strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami in poslovno prakso na različnih področjih, povezanih s trgovanjem z električno energijo ter s procesi liberalizacije trgov z električno energijo v srednji in vzhodni Evropi, je leta 1999 diplomiral na Fakulteti naravoslovnih znanosti Tehnične univerze v Gradcu, doktorat iz nuklearne fizike pa je pridobil na Inštitutu za teoretično fiziko Tehnične univerze v Gradcu. Od diplome je sodeloval s številnimi znanstvenimi inštituti po svetu. V letih 2002–2004 je skrbel za razvoj avstrijske borze z električno energijo EXAA Energy Exchange Austria. V podjetju Istrabenz-Gorenje, d.o.o., predhodnici GEN-I, se je zaposlil ob ustanovitvi leta 2004. Postavil je temelje poslovnega modela za mednarodno in čezmejno trgovanje z električno energijo, kot ga zdaj izvaja Skupina GEN-I. V letih 2004–2005 je deloval tudi kot član uprave družbe Austrian Power Vertriebs GmbH na Dunaju. Kot član uprave družbe GEN-I, pristojen za trgovanje, je odgovoren za uresničevanje poslovnih strategij trgovanja z energenti na evropskih trgih ter za zakladništvo in računovodstvo Skupine. Je direktor enajstih hčerinskih družb v tujini.

ČLAN UPRAVE

Mag. Andrej Šajn

Mag. Andrej Šajn

Nosilec številnih novih rešitev ter vodja razvojnih projektov predvsem na področju informacijskih tehnologij, ki podpirajo dejavnost prodaje in trgovanja z električno energijo, je poklicno pot začel leta 2001 kot asistent v Laboratoriju za energetske strategije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na kateri je leta 2004 tudi magistriral s področja optimizacije proizvodnje električne energije. Leta 2004 se je zaposlil v podjetju Istrabenz energetski sistemi, d.o.o., kjer je opravljal različne funkcije v podjetjih v okviru te poslovne skupine. Ožje področje njegovega delovanja sta informatika in vodenje razvojnih pilotnih projektov, tako imenovanih notranjih inkubatorjev. Od leta 2007 je bil zaposlen kot izvršni direktor za področje raziskav in razvoja ter informatike v podjetju Istrabenz-Gorenje, d.o.o., hkrati pa je opravljal funkcijo koordinatorja poslovne informatike v podjetju GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Na tem mestu je leta 2008 vodil priprave za vstop GEN-I na področje prodaje električne energije gospodinjskim odjemalcem in leta 2012 priprave na vstop GEN-I na področje prodaje zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem. Mag. Andrej Šajn vodi IT področje, leta 2016 je nastopil nov petletni mandat člana uprave GEN-I, ki ga zaseda od leta 2011.