Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODPORA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / SAMOOSKRBA

Samooskrba

Poiščite odgovore na svoja vprašanja o samooskrbi.

Model je primeren za odjemalce, ki se bodo v sistem samooskrbe registrirali po novi Uredbi o samooskrbi (Ul. RS, Št. 43/22), ki med drugim določa mesečno obračunavanje količin električne energije. Primeren je za tiste, ki so ali bodo postopek za pridobitev soglasja za priključitev v celoti pričele po 1. 1. 2024.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Model temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši in pravičnejši obračun električne energije na mesečni ravni. Ta pristop prinaša več kot le finančne prednosti, saj hkrati krepi posameznikov prispevek k trajnostnemu razvoju in nudi priložnost za aktivno upravljanje odjema energije. Z našo podporo lahko sedaj odjemalci postanejo soustvarjalci svoje energetske prihodnosti.

Po podpisu pogodbe za samooskrbo po novi zakonodaji ste avtomatsko deležni novega poslovnega modela.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

GEN-I avtomatično vsak mesec odkupuje viške oddane električne energije v omrežje. Na mesečnem nivoju se poračuna tako prevzeta kot oddana električna energija. Četudi je prevzete električne energije več kot oddane, se stranki tekoči račun še vedno zniža za znesek oddane električne energije.

V mesecih večje osončenosti, ko sončna elektrarna doseže svojo maksimalno zmogljivost in je oddane električne energije v omrežje bistveno več, kot je je prevzete iz omrežja, bo odjemalcem na računu za električno energijo zabeležen dobropis, ki se mu bo avtomatsko obračunal v mesecu, ko bo količina prevzete električne energije zopet višja od količine oddane električne energije v omrežje in mu tako znižal račun za električno energijo.

V mesecih, ko so dnevi krajši in osončenost manjša, sončna elektrarna proizvede manj električne energije, zato je prevzem energije iz omrežja večji od oddane energije v omrežje. GEN-I bo tudi v teh mesecih sicer odkupoval viške oddane električne energije, ker pa bo prevzete električne energije več kot je bo oddane v omrežje, se dobropis ne bo ustvaril, kljub temu pa bomo znesek za oddano električno energijo na tekočem računu še vedno odšteli od poračuna za prevzeto električno energijo. Če bo stranka v mesecih večje osončenosti ustvarila dobropis, zaradi bistveno več oddane električne energije, se bo ta avtomatsko upošteval na vseh pozitivnih mesečnih računih do izrabe dobropisa.

Na ta način nov model samooskrbe v vseh obdobjih ostaja ugoden za odjemalca, saj mu znižuje mesečne stroške električne energije ne glede na sezono.

Omrežnina, prispevki in druge dajatve se bodo na mesečni osnovi obračunavali skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi in na podlagi obračunskih podatkov, ki jih bo dobavitelj prejel s strani distribucijskega operaterja. Tarifne postavke omrežnine so dostopne na spletni strani Agencije za energijo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Cena je določena v objavljenih cenikih za prevzem in oddajo električne energije pri samooskrbi gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev, ki ju najdete na spodnjih povezavah:

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Podnevi in v bolj sončnih mesecih, ko proizvodnja električne energije iz samooskrbe presega porabo in se ustvarjajo viški, postane električna energija na trgu izjemno dostopna in ugodna, saj ponudba presega povpraševanje. Nasprotno v manj sončnih mesecih in v večernih urah, ko je povpraševanje po električni energiji najvišje, proizvodnja pa je nizka, se cena električne energije na trgu dvigne in ta postane občutno dražja od električne energije iz obdobja, ko proizvodnja presega povpraševanje na trgu. Tako prihaja do razlike med odkupno in prodajno ceno električne energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Podatke o količinah prevzete in oddane električne energije preko vašega števca porabe beleži distribucijski operater, ki jih ob koncu obračunskega obdobja pošlje dobavitelju, v tem primeru GEN-I, d.o.o.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da, vsak odjemalec lahko enkrat letno zahteva izplačilo dobropisa, ustvarjenega z oddanimi viški električne energije v omrežje. Izplačilo dobropisa lahko odjemalec zahteva v mesecu, ko je to dejansko izkazano. Če je bil dobropis že upoštevan na pozitivno izdanem računu, izplačilo ni več možno.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Dohodek od prodaje oddane energije za gospodinjske odjemalce ni obdavčen. Mali poslovni odjemalci, ki uporabljajo mikro sončno elektrarno za potrebe podjetniških dejavnosti pa morajo prihodke od prodaje oddane energije vključiti v svoje prihodke od opravljanja dejavnosti.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Pogodbo lahko sklenete po novi zakonodaji, vendar je pred tem potrebno urediti spremembo soglasja za priključitev za samooskrbo iz NET metering sheme v novo shemo. Svetujemo vam, da se pred sklenitvijo pogodbe po novi zakonodaji pozanimate, kakšne spremembe bo to pomenilo za vas.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Pri samooskrbi po shemi NET metering je obračunsko obdobje koledarsko leto in traja od januarja do decembra istega (koledarskega) leta. Izjema je, ko pride med letom do spremembe na merilnem mestu ali do menjave dobavitelja. Takrat je lahko obračunsko obdobje krajše: od dneva vključitve merilnega mesta v bilančno skupino dobavitelja do konca koledarskega leta ali od začetka koledarskega leta do izključitve iz bilančne skupine dobavitelja ali od dneva vključitve merilnega mesta v bilančno skupino dobavitelja v tekočem koledarskem letu do dneva izključitve merilnega mesta iz bilančne skupine dobavitelja v istem koledarskem letu.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Obračun se naredi na računu za december, ki ga prejmete januarja.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Pri obračunu se upošteva razliko med količino električne energije, ki jo je vaša sončna elektrarna v danem koledarskem letu proizvedla kot višek in oddala v omrežje, ter količino električne energije, ki ste jo ob prenizki proizvodnji v danem koledarskem letu črpali iz omrežja. Če je vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla več viškov energije, kot ste jo v koledarskem letu prevzeli iz omrežja ob mankih, bo poračun enak 0 kWh. Račun bo v tem primeru vseboval le fiksne mesečne postavke za december. Če je vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla manj viškov energije, kot ste jo ob mankih črpali, bo ta razlika obračunana pri poračunu. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Po izdanem letnem obračunu bomo vaš pavšal prilagodili obračunskim podatkom iz prejšnjega leta. Tudi v primeru, da ste sami izbrali fiksno višino pavšala, bo ta veljal le do naslednjega obračuna. Če želite višino pavšala ponovno nastaviti po obračunu, nam svoje želje po spremembi sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko 080 1558. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne, viškov ali mankov pri samooskrbi po shemi NET metering ni mogoče prenesti iz enega obračunskega obdobja v drugega.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Viškov ne. Lahko pa uredite prenos proizvedene energije na drugo merilno mesto preko samooskrbne skupnosti. Takšna razmerja ureja distribucijski operater. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov se višek proizvedene električne energije neodplačno prenese v last prodajalca. Kljub temu pa GEN-I svojim odjemalcem za vsako polno presežno MWh proizvedene električne energije prizna popust v višini enega mesečnega nadomestila. Popust se upošteva na decembrskem računu.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Celotno porabljeno električno energijo si izračunate tako, da od proizvedene energije (ki je razvidna na aplikaciji) odštejete oddano energijo v omrežje (razvidna je na števcu pod oznako 2.8.0) in tej razliki prištejete prevzeto energijo iz omrežja (prav tako razvidno na števcu pod oznako 1.8.0).

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll