Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
DOM / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE / CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE, KI SO V POPLAVAH UTRPELI ŠKODO

Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo

Velja za gospodinjske odjemalce in za gospodinjske odjemalce s samooskrbo z električno energijo, ki so bili prizadeti v poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 ter jim je nastala škoda na objektu ali katerih objekt je popolnoma uničen, tako da ni odjema oziroma odjem ni mogoč.

Redne cene po tarifah (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Višja tarifa (VT) 0,00100 0,00122
Manjša tarifa (MT) 0,00100 0,00122
Enotna tarifa (ET) 0,00100 0,00122
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22% DDV
Mesečno nadomestilo* - -
EKO popust (€/merilno mesto/mesec)* 1,00 1,22

* Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I. EKO popust ne velja za gospodinjske odjemalce, vključene v sistem samooskrbe, za katere se je do uveljavitve tega cenika uporabljal Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali po uveljavitvi tega cenika sklenejo pogodbo o samooskrbi z električno energijo. Za potrebe obračuna porabe električne energije gospodinjskih odjemalcev, vključenih v sistem samooskrbe, se uporablja izključno enotna tarifa (ET).

Izbira vira energije

Pri GEN-I vam dobavljamo izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100 % sončna energija, vi pa se lahko odločite tudi za vodno ali brezogljično jedrsko energijo. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

 

Cena dodatka za izbiro vira energije brez DDV z 22% DDV
100 % Sonce*** (€/merilno mesto/mesec) - -
100 % Voda*** (€/merilno mesto/mesec) - -
100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec) - -

*** Cena za 100 % Sonce in 100 % Vodo velja od 1. 4. 2021 dalje. Vse navedene cene veljajo do spremembe.

 

VELJAVNOST CENIKA

Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, velja za vse gospodinjske odjemalce in gospodinjske odjemalce, vključene v sistem samooskrbe, ki jih distribucijski operater električne energije na podlagi drugega odstavka 113. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 97/23; v nadaljevanju: »ZIUOPZP«) razvrsti v skupino prizadetih odjemalcev, katerim je nastala huda škoda na objektu ali zelo prizadetih odjemalcev, katerih objekt je popolnoma uničen, tako da ni odjema oziroma odjem ni mogoč. Za gospodinjske odjemalce, ki so razvrščeni v skupino zelo prizadetih odjemalcev, katerih objekt je popolnoma uničen, se ta cenik uporablja, če je pred prenehanjem njegove veljavnosti spet omogočen odjem električne energije. 

Cenik velja za obračun električne energije, dobavljene upravičenemu gospodinjskemu odjemalcu in gospodinjskemu odjemalcu vključenemu v sistem samooskrbe, od vključno 1. 8. 2023 do vključno 31. 12. 2023.

Električna energija se v skladu s tem cenikom začne obračunavati po pridobitvi vseh ustreznih podatkov distribucijskega operaterja električne energije iz četrtega odstavka 113. člena ZIUOPZP o upravičenih odjemalcih.

Cenik velja od dne objave na spletnih straneh družbe GEN-I d.o.o. do vključno 31. 12. 2023. Po prenehanju veljavnosti tega cenika, se za gospodinjske odjemalce in gospodinjske odjemalce, vključene v sistem samooskrbe, pričnejo uporabljati veljavni redni ceniki električne energije za gospodinjske odjemalce oziroma redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, ki so se zanje uporabljali pred uveljavitvijo tega cenika.

Sprememba z dne 13. 10. 2023: Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, velja tudi za gospodinjske odjemalce in gospodinjske odjemalce, vključene v sistem samooskrbe, ki jih distribucijski operater električne energije na podlagi drugega odstavka 113. člena ZIUOPZP razvrsti v skupino odjemalcev, katerim je nastala blaga škoda na objektu.

 

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 € brez DDV (1,22 € z 22 % DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

S skupnim prihrankom
energije do popusta

Od oktobra 2022 do predvidoma oktobra 2023 bomo vsake tri mesece preverili, koliko energije ste v primerjavi z lanskim letom skupaj privarčevali naši gospodinjski odjemalci. V primeru prihrankov bomo vsem, ki izpolnjujete vnaprej določene pogoje, na računih odšteli pripadajoči znesek popusta. Pogoje, ki veljajo za pridobitev popusta, preberite tukaj.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

Scroll