Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija
PODJETJA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / REDNI CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA MALE POSLOVNE ODJEMALCE – JULIJ22

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce – julij22

Velja za nove kupce – male poslovne odjemalce, ki od vključno 8. 7. 2022 dalje izrazijo interes za sklenitev pogodbe o dobavi električne energije malemu poslovnemu odjemalcu ter jo v nadaljevanju sklenejo.

Vsakokrat veljavni Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce je sestavni del pogodbe o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce. Sklenitev te pogodbe je na voljo za merilna mesta odjemalcev na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalci in imajo priključno moč manjšo od 43 kW.

 

Redne cene po tarifah (€/kWh)* brez DDV z 9,5 % DDV** z 22 % DDV
Višja tarifa (VT) 0,14990 0,16414 0,18288
Manjša tarifa (MT) 0,11690 0,12801 0,14262
Enotna tarifa (ET) 0,13990 0,15319 0,17068
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22 % DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta (€/merilno mesto/mesec)* 0,99 1,21

*Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce - julij22velja od vključno 8. 7. 2022. Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.
**V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (Ur. l. RS, št. 114/2022, z dne 31. 8. 2022) se DDV za dobave energenta (električne energije, zemeljskega plina) ter z dobavo povezane dajatve in prispevke v obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023 obračunava in plačuje po davčni stopnji 9,5 %. Po izteku navedenega obdobja zakonsko znižane davčne stopnje velja davčna stopnja v višini 22 % oziroma zakonsko predpisana stopnja.

Izbira vira energije

Pri GEN-I vam dobavljamo izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100 % sončna energija, vi pa se lahko odločite tudi za vodno ali brezogljično jedrsko energijo. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

 


Cena dodatka za izbiro vira energije brez DDV z 9,5 % DDV** z 22 % DDV
100 % Sonce** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 0,90 1,00
100 % Voda** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 0,90 1,00
100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec) 0,00 0,00 0,00

 

CENE NA PODLAGI UREDBE O DOLOČITVI CEN ELEKTRIČNE
ENERGIJE

Dne 15. 7. 2022 je pričela veljati Uredba o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za male poslovne odjemalce (v nadaljevanju: najvišja dovoljena cena električne energije).

Najvišje dovoljene cene električne energije, kot jih določa Uredba, se bodo za potrebe obračuna porabljene električne energije uporabljale neposredno na podlagi Uredbe za vse male poslovne odjemalce oziroma kupce, za katere velja zgoraj navedeni cenik in ki izpolnjujejo vse pogoje v skladu z Uredbo*. Najvišje dovoljene cene po Uredbi se bodo uporabljale od 1. 9. 2022 do predvidoma 31. 8. 2023. Cene tarif električne energije po Uredbi v navedenem obdobju znašajo za upravičene male poslovne odjemalce: VT: 0,13800 €/kWh, MT: 0,09900 €/kWh, ET: 0,12400 €/kWh (brez DDV) ali VT: 0,16836 €/kWh, MT: 0,12078 €/kWh, ET: 0,15128 €/kWh (z 22 % DDV) oz. v predvidenem obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023, ko velja zakonsko začasna znižana stopnja DDV na 9,5%, VT: 0,15111 €/kWh, MT: 0,10841 €/kWh, ET: 0,13578 €/kWh (cena z 9,5% DDV).

*Mali poslovni odjemalci po definiciji veljavnega Zakona o oskrbi z električno energijo, katerih vsota priključkih moči merilnih mest na pogodbi o dobavi je enaka ali manjša od 43 kW, ki dodatno kumulativno izpolnjujejo 2 (dva) pogoja iz Uredbe, in sicer: (1) skupna priključna moč vseh merilnih mest malega poslovnega odjemalca je enaka ali manjša od 86 kW in (2) je bilo za merilna mesta izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022 (od 22. julija 2022 dalje, le če gre za merilna mesta objektov, ki so novogradnje, skladno z zakonom, ki ureja graditev).

 Uredba ne posega na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenega cenika

Uredba ne posega na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenega cenika. GEN-I, d.o.o., si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru spremembe Uredbe.

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll